Objectius i didàctica

Per què aquest Projecte?

El Projecte Químics amb davantal neix, d'una banda, per a commemorar des de les aules el 150 aniversari de la Taula periòdica publicada per Mendeleyev i que es considera el “cor de la química”. La Química és una disciplina oberta, que es va construint a poc a poc, a partir de descobriments successius i experimentals; envolta la nostra vida, és atemporal, es formula igual en tots els idiomes i es pot entendre a qualsevol edat, aquesta és la seva màgia.

Però, d'altra banda, el Projecte també s'impulsa per la petició de molts mestres per a aprofundir en la Química, en les seves bases, cosa que el currículum no fa íntegrament sense deixar molt clar a qui correspon aquesta tasca, i amb el benentès que els alumnes quan canvien d'etapa ja han de tenir assumits uns coneixements que, moltes vegades, no tenen malgrat la bon intenció i professionalitat dels seus mestres.

Per a emplenar aquest buit curricular i ajudar al fet que els alumnes no pensin que la Química és una assignatura en la qual només hi ha temps per a resoldre problemes, més o menys complexos, i memoritzar moltes dades, que a vegades no veuen rellevants per falta de temps, ens embarquem en Químics amb davantal. Un suport de qualitat per a aquells mestres que gaudeixen amb la ciència i que enamoren cada dia la seva aula transmetent la passió per aquesta àrea del coneixement tan bonica i a vegades desconeguda…

Un altre dels nostres objectius és millorar el desenvolupament de la competència científica dels estudiants: aquests, a més d'aprendre conceptes bàsics, i procediments, actituds i valors propis del treball científic, seran també capaços d'utilitzar totes les seves potencialitats per a predir i explicar determinats fenòmens, i aconseguir gaudir amb la ciència d'una forma útil i divertida. Connectem continguts de diferents disciplines amb la resolució de problemes de la vida quotidiana, amb un enfocament més pràctic que teòric.

Amb aquest Projecte transcendim el que entenem per Química en el col·legi i tenim com a meta ensenyar a “aprendre a pensar”. Les nostres propostes plantegen un enigma o repte inicial molt motivador, a partir del qual els estudiants observen un objecte o un fenomen del món real que els sigui pròxim, i experimenten per a descobrir i aprendre.

 

Quines parts té el Projecte?

Es poden diferenciar tres parts clares quant a continguts i una quarta que ens facilita eines d'avaluació. Les hem estructurat en diferents pestanyes:

♣ Els elements químics. Busquem que els estudiants es familiaritzin amb els elements de la taula periòdica. Per a això hem triat el ferro, el calci i el clor. Els recursos creats per a aquests tres elements serviran de model perquè els Mestres construeixin els seus propis models amb altres elements de la taula periòdica, fent els vídeos amb els seus alumnes de protagonistes.

♣ Les reaccions químiques. Per a estudiar els canvis químics s'ha escollit el format de curtmetratges de cinema que presenten casos de detectius, enigmàtics i xocants. A poc a poc, els estudiants van dilucidant què és el que ha passat amb les pistes que van trobant, i construeixen i descobreixen els seus coneixements del món que els envolta relacionats amb la química.

L'aigua. La substància més abundant en la Terra és un altre dels escollits. Experiments molt vistosos i màgics ajuden a visibilitzar les propietats de l'aigua de les què no som sempre conscients. A més, es poden utilitzar per a comprendre i explicar conceptes relacionats amb altres àrees, per exemple, la saba de les plantes es podria explicar simulant els vasos comunicants amb paper.

Amb les nostres eines d'avaluació busquem valorar el procés d'aprenentatge integrador i l’evolució dels estudiants, i comprovar que entenen el mètode científic i que han interioritzat la importància de “aprendre a pensar”. Cada mestre es construirà noves eines a partir de les què donem com a model.

 

Com és el Projecte?

El Projecte Químics amb davantal es basa en animacions, curts de detectius i vídeos d'experiments de laboratori.

♣ Les animacions es basen en la taula periòdica, que presentem amb forma de castell, per a explicar diferents conceptes bàsics de la Química. Cada element té el seu propi nom i abreviatura al castell-taula periòdica. Al final s'inclouen experiments molt senzills realitzats i rodats pels alumnes.

♣ Els curtmetratges de detectius estan protagonitzats per alumnes i presenten una situació prou potent com per a desencadenar un procés de recerca a l’escola, entenent investigar com la capacitat de cerca, d'indagació, com una estratègia bàsica de coneixement i actuació en la realitat. Amb aquests curts s'estimulen actituds de curiositat per a desencadenar un procés cognitiu que desemboqui en la construcció de nous coneixements, és a dir, en l'aprenentatge.

♣ Els vídeos d'experiments amb bata de laboratori que es plantegen són fàcils i motivadors, ja estan provats a les aules, amb un format visual i divertit. S'utilitzen productes que es troben fàcilment en les nostres cuines i botigues, barats. S'han triat experiments segurs i que durin entre 5-20 minuts en total, la qual cosa facilita que siguin un complement didàctic a les classes convencionals, si així es desitgés, i sempre poden explicar-se pels propis nens.

En algunes ocasions inclourem vídeos explicatius protagonitzats per professors que aprofundeixen en els experiments i les teories que els recolzen.

 

A qui van adreçats?

El Projecte Químics amb davantal s’adreça principalment als professors de Primària i Secundària per a treballar a l'aula. 

Les propostes estan organitzades de forma seqüencial buscant una progressió dels aprenentatges:

♣ Les animacions sobre els elements químics tenen un nivell bàsic i explicatiu. Es correspon amb processos més senzills que poden ser apresos amb poca dificultat: observar, mesurar, classificar, inferir...

♣ Els curtmetratges de detectius presenten un nivell avançat i deductiu. Reflecteixen  com són les reaccions químiques, i requereixen coneixements per part dels estudiants. Aquest recurs requereix processos més complexos i integradors, més difícils d'aprendre i aplicar, com formular hipòtesis, controlar variables, dissenyar experiments i comunicar l'après.

Totes dues propostes poden abordar-se de forma lineal o treballar-se de forma independent, poden desenvolupar-se al marge del curs i, sobretot, atorguen una gran autonomia als alumnes.

 

Quines són les seves fortaleses?

El Projecte Químics amb davantal té diferents fortaleses didàctiques:

♣ La nostra proposta d'aprenentatge pot ser treballada també en altres disciplines diferents a la de Ciències. Per exemple, en Llengua es treballarien les competències lingüístiques: comunicar és transmetre o rebre idees i aquest procés és el vehicle fonamental per a la difusió i l'intercanvi dels coneixements; així doncs, convé desenvolupar habilitats i destreses tant per a la comunicació verbal com per a l'escrita i gràfica. En avançar en les seves recerques, els nens desenvolupen la seva pròpia argumentació, es posen d'acord i discuteixen les seves idees i els seus resultats, és a dir, construeixen els seus coneixements i no es limiten a una activitat purament manual.

♣ Totes les propostes tenen una reflexió nutricional positiva darrere: els experiments et conviden a reflexionar sobre les al·lèrgies , la manca d’etiquetatge en productes de venda en botigues, la importància de barrejar àcids i bases en l’alimentació... Presentem problemes oberts que siguin d’interès per als alumnes , mai inabordables, però tampoc massa fàcils.

♣ Tant els curts com els vídeos són molt adequats per a aprofundir en el mètode científic, perquè empenyen a plantejar diferents hipòtesis, que s'acceptin o rebutgin, i comprovar com les teories primer van ser hipòtesis. Poden implicar un treball individual o grupal, però sempre ajuden a veure la màgia de les substàncies quotidianes que ens envolten i entendre millor el sentit del canvi en la vida.

Totes les experiències que es recullen poden realitzar-se amb nens i nenes sota la supervisió d'un adult.

I ara, a posar-se el davantal i a gaudir!

trilemitas

Last modified: Thursday, 14 March 2019, 2:57 PM